بخش طراحی
Top
بخش طراحی

گروه طراحی سـاتـیـــن با تسـلط بر نرم افزارهای تخصصـی و متدهـای روز دنیـا بهتریـن نمونـه طرحهـا را در داخـل و خـارج از کشـور در کمترین بـازه زمانـی ارائـه میدهـد کـه عـلاوه بـر زیبایـی و ظرافـت هماهنگـی کامـل بـا خواسـته های مشـتریان را دارا میباشـد. در ایـن بخـش هـم از طریـق پرتـال سـاتین و هـم از طریـق مراجعـۀ حضـوری میتوانیـد طرحهـا و ایدههـای مـورد نظـر خـود را بـه اجـرا در بیاوریـد. در ذیـل بـه گوشـهای از فعالیتهـای بخـش طراحـی اشـاره شـده است: هویت سازمانی، آرم و ست اداری . فولدر، کاتالوگ و بروشور . هدایای تبلیغاتی، سررسید و تقویم . لیبل کاغذی . تیزرهای تبلیغاتی و عکاسی صنعتی . طراحی وب و مالتی مدیا

 

هنوز برای این مورد هیچ قیمتی تعریف نشده است . در نتیجه امکان انتخاب وجود ندارد لطفا با مدیر وب سایت تماس بگیرید .