اطلاعات کاربری
Top

اطلاعات کاربری

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

شماره تماس :

نوع لیبل:

ساتن سفید:

ساتن مشکی :

بافت :

عرض کار ساتن:

عرض کار دیجیتال :

عرض کار بافت:

طول کار ساتن سفید و مشکی:

طول کار دیجیتال:

طول کار بافت :

تیراژ چاپ: