خدمات
Top

خدمات

 

خدمات

 

 •   بخش طراحی
   
  گروه طراحی سـاتـیـــن با تسـلط بر نرم افزارهای تخصصـی و متدهـای روز دنیـا بهتریـن نمونـه طرحهـا را در داخـل و خـارج از کشـور در کمترین بـازه زمانـی ارائـه میدهـد کـه عـلاوه بـر زیبایـی و ظرافـت هماهنگـی کامـل بـا خواسـته های مشـتریان را دارا میباشـد. در ایـن بخـش هـم از طریـق پرتـال سـاتین و هـم از طریـق مراجعـۀ حضـوری میتوانیـد طرحهـا و ایدههـای مـورد نظـر خـود را بـه اجـرا در بیاوریـد. در ذیـل بـه گوشـهای از فعالیتهـای بخـش طراحـی اشـاره شـده است: هویت سازمانی، آرم و ست اداری . فولدر، کاتالوگ و بروشور . هدایای تبلیغاتی، سررسید و تقویم . لیبل کاغذی . تیزرهای تبلیغاتی و عکاسی صنعتی . طراحی وب و مالتی مدیا
 •  

 

 • بخش تولید
  با توجه به پیشرفت روزافزون ماشین آلات تولیدی و تکنولوژی  روز دنیا ساتین  نیز در راستای بالابردن کیفیت و سرعت و همچنین برآورده کردن  تقاضاهای متنوع  مشتریان اقدام به خریداری بروزترین  دستـگاه های فـرآوری پارچه و کاغذ  نموده است. این مـاشین آلات امـکان تولید انـواع گـوناگون  مـواد اولـیه  فرآوری شده در زمینه چاپ و تبلیغات در مصارف  متنوع را دارا می باشد.
 •  
 •  

 

 

 • بخش لیتوگرافی و چاپ
   
  ساتـیـــن بـا بـه کارگیـری تکنولـوژی روز دنیـا و بـا دارا بـودن 15 سـال تجربـه حرفـهای در زمینـه چــاپ و بــا بهره گیــری از پیشــرفته ترین دســتگاههای چــاپ افســت و خدمــات جانبــی آن کــه شـامل لیتوگرافـی، صحافـی، طاکـوب، سـلفون حرارتـی، دایـکات، لترپـرس، UV میباشـد،اقـدام بـه ارائـه محصـولات خویـش مینماید.

 

 

 

 • بخش بسته بندی
  پس از طی شدن مراحل چاپ و خدمات آن ، محصولات وارد بخش بسته بندی شده و پس از اینکه در بسته های مخصوص قرار گرفت شرینک شده و آماده ارسال  میگردند.ازآنجایی که در صادرات محصولات به خارج از کشور می بایست قواعد بین المللی رعایت گردد لذا این شرکت با بهره گیری از تجارب به دست آمده در زمینه صادرا ت، توانسته است انتظارات مشتریان خارجی و داخلی خود را برآورده سازد.

 

 

 

 • بخش ارسال
  پس از طی شدن مراحل بسته بندی ، محصولات آماده ارسال می گردند.از آنجاییکه تحویل محصولات در کوتاهترین زمان ممکن از اولویت های مشتریان به حسابمی آید ساتین با بهره گیری از بهترین خدمات در زمینه حمل و نقل توانسته است محصولات خود را در کمترین زمان در اختیار مشتریان قرار دهد.

 

 

 

 • هدایای تبلیغات
  هدایای تبلیغاتی یکی از عوامل مهم در تبلیغات است که اگر هدایای تبلیغاتی به درستی انتخاب شود عامل مهمی در به خاطر سپردن محصول یاخدمات شما میباشد. ساتین با ارائه این خدمات بر آن است تا در بالاترین سطوح کیفیت، نیازهای تبلیغاتی مشتریان را بر آورده کند.مجموعه ساتین شامل تقویم و سررسیدهای اختصاصی، ساعت، خودکار، ست مدیریتی، جا کلیدی، لیوان، ساک دستی، کیف، کلاه، فلش ، آفتابگیرماشین، کیف ابزار و غیره می باشد.
 
 

 

 • مبلمان شهری
  تبلیغـات محیطـی بـه عنـوان یـک شـاخه ی پربـازده در حـوزه ی تبلیغـات شـناخته میشـود کــه عرصه هــای گوناگونــی از بیلبوردهــا، تبلیغــات بــر وســایل نقلیــه ی عمومــی، پایانه هــا، متــرو، اماکــن شــهری، ورزشــی و غیـره را در بـر گرفتـه اسـت. معرفـی محصول یـا خدمـات شـما بـه میلیونهـا نفـر در روز یکـی از دسـتاوردهای ایـن شـیوه از تبلیغـات اسـت کـه میتوانـد شـما را بـه اهدافتـان کـه همانـا معرفـی درسـت و اصولـی محصـول یـاخدماتتـان اسـت نزدیکتـر کنـد. سـاتین ایـن امکانـات را بـا کمتریـن قیمـت و در ســریع تریــن زمــان بــه شــما عرضــه می نما یــد .

 

 

signal-bg